Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ML Multimedia en haar opdrachtgever. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst, mits deze rechtsgeldig is ondertekend.
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht enige verwijzing door opdrachtgever naar haar eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 ML Multimedia heeft het recht de algemene voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 Definities
2.1 „Algemene voorwaarden“ deze algemene leveringsvoorwaarden.
2.2 „ML Multimedia“ gevestigd te Rossum OV, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer: 08113933.
2.3 „Diensten“ de diensten die ML Multimedia aan haar opdrachtgever verleent, dan wel doet verlenen, zoals beschreven in de overeenkomst, alsmede alle daaraan verbonden werkzaamheden.
2.4 „Opdrachtgever“ iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten.
2.5 „Overeenkomst/contract“ de overeenkomst tussen ML Multimedia en opdrachtgever tot levering van diensten.

Artikel 3 Prijsopgave en bevestiging
3.1 Alle begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven van ML Multimedia zijn geheel vrijblijvend. Tenzij anders overeengekomen, zijn de offertes, gemaakt door ML Multimedia, geldig gedurende een periode van 30 dagen.
3.2 De opdrachtgever dient de opdracht schriftelijk te bevestigen. Als de opdrachtgever dit verzuimt en ML Multimedia bevestigt de opdracht waartegen opdrachtgever binnen 10 dagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging.
3.3 Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en ML Multimedia heeft met toestemming van de opdrachtgever, reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform de offerte.
3.4 De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 ML Multimedia zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ML Multimedia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 In geval ML Multimedia bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene, bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, schaal en materiaalkeuze, visueel tot een goed geheel te komen.

Artikel 5 Uitvoeringstermijn
5.1 Alle data en/of termijnen als opgenomen in de overeenkomst of enig document dat betrekking heeft op de uitvoering daarvan zijn streefdata. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ML Multimedia derhalve schriftelijk in gebreke te stellen zoals vermeld onder Artikel 6.2.

Artikel 6 Klachttermijn
6.1 Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem kan worden verlangd op gebreken te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste zaken zijn afgeleverd; – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; – of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene.
6.2 Indien een gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd, dient opdrachtgever dit binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan ML Multimedia te melden.
6.3 Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.

Artikel 7 Aanpassen van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dien- overeenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ML Multimedia zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ML Multimedia de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ML Multimedia daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
7.4 In afwijking van lid 3 zal ML Multimedia geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ML Multimedia kunnen worden toegerekend.
7.5 Zonder schriftelijke toestemming van ML Multimedia mag opdrachtgever geen verandering in de ontwerpen aanbrengen, tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst, dient ML Multimedia als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de door ML Multimedia gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 8. Intrekking opdracht door opdrachtgever
8.1 Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft ML Multimedia recht op vergoeding van zowel het gehele honorarium, dat ML Multimedia zou toekomen bij volledige uitvoering van de opdracht, alsmede alle overige kosten die reeds gemaakt zijn.

Artikel 9. Beëindiging van de opdracht
9.1 De vorderingen van ML Multimedia op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan ML Multimedia omstandigheden bekend worden, die ML Multimedia goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien ML Multimedia de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is ML Multimedia bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van ML Multimedia schadevergoeding te vorderen.
9.2 ML Multimedia kan een aanvaarde opdracht neerleggen, in welk geval zij het ML Multimedia toekomende honorarium verbeurt, evenals het recht op vergoeding van haar kosten, tenzij de werkzaamheden reeds verricht voor de opdrachtgever waarde hebben.
9.3 Indien ML Multimedia echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke, omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de opdrachtgever van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte arbeid en vergoeding van reeds gemaakte onkosten.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
10.1 Ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve ontwerpen, fotografie, illustraties en teksten, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product, oefent ML Multimedia het haar toekomende auteursrecht uit.
10.2 ML Multimedia garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen. Zij wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken.
10.3 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij ML Multimedia voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als mogelijke andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
10.4 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, kunnen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en ML Multimedia eindigt, voor zover zij aan ML Multimedia toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen, waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en recht op rechten van intellectuele eigendom, de opdrachtgever aan ML Multimedia verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal ML Multimedia voor het inschakelen van de derden op verzoek van de opdrachtgever met deze(n) overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
10.5 ML Multimedia is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren.

Artikel 11. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
11.1 Alle door ML Multimedia verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, adviezen, digitale informatie etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ML Multimedia worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
11.2 Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van ML Multimedia, zal opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle door ML Multimedia geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst.

Artikel 12. Honorarium
12.1 Het honorarium van ML Multimedia is gebaseerd op uurtarieven en eventuele bijkomende kosten.
12.2 ML Multimedia kan meerdere uurtarieven hanteren; Ontwerpuren: voor conceptontwikkeling, ontwerp, illustratie, adviezen, besprekingen, etc. Uitwerkuren: voor uitwerking van het concept, beeldbewerking, correcties, controle werkzaamheden, etc.
12.3 De hoogte van het uurtarief wordt beïnvloed door de kennis en specialisatie van die van ML Multimedia vereist wordt ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, het commercieel belang van de opdracht en de eventueel daarmee verband houdende vergoeding voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking.
12.4 De hoogte van het uurtarief wordt mede beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de opdrachtgever overwerk, nachtarbeid of voorrang wordt verlangd.
12.5 Onder bijkomende kosten worden verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende zaken, die niet behoren tot de normale bedrijfskosten van ML Multimedia en die voor rekening van de opdrachtgever worden gemaakt.
12.6 Indien ML Multimedia door het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van voor de opdracht noodzakelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing verplicht is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.

Artikel 13. Licentie (vergoeding)
13.1 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met ML Multimedia volledig nakomt, verkrijgt hij het exclusieve recht tot gebruik van het ontwerp wat betreft openbaarmaking en verveelvoudiging, voor zover dit bij de opdracht is overeengekomen.
13.2 De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage.
13.3 Bij ander gebruik dan overeengekomen dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen ML Multimedia en de opdrachtgever te worden gesloten.

Artikel 14. Concurrentiebeding
14.1 Indien de opdrachtgever van ML Multimedia verlangt ook buiten de duur van de omschreven opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van ML Multimedia binnen een branche opeist, dient dit schriftelijk te worden aangegeven en heeft ML Multimedia recht op een vergoeding.

Artikel 15. Verantwoordelijk- en aansprakelijkheid
15.1 ML Multimedia en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.
15.2 ML Multimedia verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. ML Multimedia draagt er zorg voor dat de ingeschakelde deskundigen en specialisten een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd.
15.3 Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers en/of ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus hiervan op de hoogte te stellen.
15.4 De opdrachtgever vrijwaart ML Multimedia voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever openbaar gemaakte ontwerp.
15.5 ML Multimedia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens, die de opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.
15.6 De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, van ML Multimedia ontvangen zet-, druk- of andere proeven of prototypen zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan ML Multimedia te retourneren.
15.7 Goedkeuring van de proeven of prototypen door de opdrachtgever geldt als erkenning dat ML Multimedia de aan de proeven of prototypen vooraf- gegane werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
15.8 ML Multimedia is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of prototypen.
15.9 ML Multimedia ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt ML Multimedia een toepasselijk aantal.
15.10 Als ML Multimedia voor de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht als handelingsbevoegd gemachtigd optreedt kan ML Multimedia hiervoor een vergoeding verlangen.
15.11 ML Multimedia is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde bezitten, is de opdrachtgever gehouden deze te verzekeren. Indien ML Multimedia voor opdrachtgever werkzaamheden op locatie uitvoert, dan wel uitgevoerd heeft, vrijwaart opdrachtgever ML Multimedia, ook jegens derden voor schade van welke aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip van beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ML Multimedia.
15.12 De aansprakelijkheid van ML Multimedia voor eventuele vergoeding van schaden, kosten en interesten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium, met in ieder geval als maximum het voor het project in kwestie overeengekomen honorarium. Deze beperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ML Multimedia of van haar medewerkers.

Artikel 16. Afwijkingen
16.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
16.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijking in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
16.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn.
16.4 Het is ML Multimedia toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is ML Multimedia bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 17. Betaling
17.1 Betaling van facturen dient binnen de verval datum te geschieden.
17.2 Betaling geschiedt doormiddel van overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door ML Multimedia aangewezen bankrekeningnummer t.n.v. ML Multimedia te Rossum OV. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke. De opdrachtgever is vanaf het moment van in gebreke zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand of per gedeelte van een maand dat de vordering openstaat. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
17.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
17.5 ML Multimedia is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien ML Multimedia van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) van ML Multimedia op.
17.6 ML Multimedia mag, gedurende een opdracht, tussentijds declareren.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud
18.1 Alle door ML Multimedia geleverde zaken blijven eigendom van ML Multimedia totdat opdrachtgever alle verplichtingen met ML Multimedia gesloten overeenkomst-en is nagekomen.
18.2 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ML Multimedia gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij opdrachtgever, of bij derden, die bedoelde zaken voor opdrachtgever onder zich houden, weg te halen.

Artikel 19. Incassokosten
19.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
19.2 Indien ML Multimedia hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
19.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 20. Overmacht
20.1 Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ML Multimedia zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van ML Multimedia; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ML Multimedia afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
20.2 ML Multimedia heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ML Multimedia zijn verbintenis had moeten nakomen.
20.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ML Multimedia opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ML Multimedia niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
20.4 Indien ML Multimedia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ML Multimedia gevestigd is.

Artikel 22. Hosting en aanverwante diensten
22.1: Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
22.2: Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende regio juridische legaal zou zijn).
22.3: ML Multimedia hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van ML Multimedia gerechtvaardigd is, is ML Multimedia gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is ML Multimedia in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. ML Multimedia zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
22.4: Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is ML Multimedia gerechtigd hiervan aangifte te doen. ML Multimedia kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties ML Multimedia verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
22.5: Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is ML Multimedia gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
22.6: Opdrachtgever vrijwaart ML Multimedia voor alle schade als gevolg van bovenstaande. ML Multimedia is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van ML Multimedia in het kader van de klachtprocedure.
22.7: Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van ML Multimedia of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks ML Multimedia, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (bijvoorbeeld; SPAM). ML Multimedia zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en eventuele schade wordt op Opdrachtgever verhaald.
22.8: Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (Fp://Fp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
22.9: Zonder toestemming van ML Multimedia is het Opdrachtgever verboden de door ML Multimedia verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
22.10: ML Multimedia kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is ML Multimedia bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de Website worden vermeld of die ML Multimedia middels een aanvullende offerte aan Opdrachtgever voorstelt. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
22.11: Opdrachtgever verstrekt hierbij ML Multimedia een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van ML Multimedia verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door ML Multimedia geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door ML Multimedia.
22.12: Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij ML Multimedia afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). ML Multimedia is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de indentiteit van de certificaathouder. Ook staat ML Multimedia niet in voor het beveiligingsniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.
22.13: Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 23. Webhosting
23.1: Naast de in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen die van toepassing zijn op hosting en aanverwante diensten, zijn specifiek voor de door ML Multimedia aangeboden dienst webhosting de in dit artikel genoemde bepalingen van toepassing.
23.2: ML Multimedia maakt voor de door haar aangeboden webhosting pakketten gebruik van DirectAdmin.
23.3: Zoals aangegeven op de Website biedt ML Multimedia webhostng pakketten aan met een up-time garantie van 99,9% en pakketten met een up-time garantie van 100%.
23.4: De in lid 3 van dit artikel genoemde percentages up-time garantie zijn in geen geval van toepassing indien er sprake is van storingen en/of overmacht zoals omschreven in artikel 23.

Artikel 24. Domeinnamen en IP-adressen

24.1: Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat ML Multimedia voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
24.2: Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. ML Multimedia vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
24.3: Opdrachtgever kan uitsluitend uit de elektronische bevestiging van ML Multimedia, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangegeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
24.4: Opdrachtgever vrijwaart en houdt ML Multimedia schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
24.5: ML Multimedia is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ML Multimedia.
24.6: Indien ML Multimedia een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal ML Multimedia medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht, verhuur, verkoop of opzegging van deze domeinnaam.
24.7: Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
24.8: ML Multimedia heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
24.9: In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is ML Multimedia gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
24.10: De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van ML Multimedia en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van ML Multimedia onder hetzelfde IP-adres opereren.
24.11: ML Multimedia heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 25. Connectiviteit
25.1: Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
25.2: Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.
25.3: Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.
25.4: ML Multimedia kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is ML Multimedia bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld of via een aanvullende offerte aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 26. Beschikbaarheid van dienst
26.1: ML Multimedia zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door ML Multimedia opgeslagen data te realiseren.
26.2: ML Multimedia zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. ML Multimedia is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s).ML Multimedia is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
26.3: ML Multimedia zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van ML Multimedia. ML Multimedia kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
26.4: ML Multimedia stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever voorgenoemde expliciet met ML Multimedia is overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij ML Multimedia opgeslagen data te maken.
26.5: Indien naar het oordeel van ML Multimedia een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ML Multimedia of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is ML Multimedia gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 27. Storingen en overmacht
27.1: ML Multimedia heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. ML Multimedia zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. ML Multimedia is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
27.2: ML Multimedia heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal ML Multimedia zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. ML Multimedia is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
27.3: ML Multimedia zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
27.4: In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatieinfrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ML Multimedia door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van ML Multimedia kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 28. Duur en opzegging
28.1: Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging tijdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen.
28.2: Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
28.3: Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is ML Multimedia gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. ML Multimedia is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
28.4: Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via e-mail opzeggen.
28.5: Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij ML Multimedia reeds met instemming van Opdrachtgeverbinnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van de veertien werkdagen bedenktermijn uitgesloten, omdat domeinnamen persoonlijk van aard zijn en dan is de bedenktermijn niet van toepassing
28.6: Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft ML Multimedia het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van ML Multimedia op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.