Onderstaande is van toepassing op de gehele website van ML Multimedia. Door de website te gebruiken, in de breedste zin van het woord, stemt u in met deze disclaimer. ML Multimedia doet haar uiterste best om de website up-to-date te houden, maar staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid ervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij nadrukkelijk aangegeven.

ML Multimedia mag de website en haar inhoud te allen tijde (laten) wijzigen of beëindigen, zonder bericht vooraf en zonder dat dit voor gebruikers en/of derden enig recht oplevert. Alles op deze website is onderhevig aan copyright. Iedere vorm van vermeerdering of openbaarmaking, hoe dan ook genaamd, anders dan met nadrukkelijke toestemming van ML Multimedia is niet toegestaan.

ML Multimedia is niet verantwoordelijk voor aan haar website gekoppelde bestanden en websites van derden en koppeling betekent niet dat wij de inhoud van die bestanden of webpagina’s onderschrijven. Oneigenlijk en/of niet toegestaan gebruik van de website kan inbreuk op rechten van ML Multimedia en/of derden opleveren.

ML Multimedia is niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade aan de gebruiker van de website of aan derden. De gebruiker van de website vrijwaart ML Multimedia voor claims van derden die voortvloeien uit handelingen van de gebruiker. Dit geldt ook voor alle voor ML Multimedia daaruit voortvloeiende kosten van welken aard dan ook.

ML Multimedia mag iedereen zonder opgaaf van redenen de toegang tot en het gebruik van deze website ontzeggen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze disclaimer, stuurt u ons dan een e-mail.